Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Řitka

přílohy

 

Územní plán

Územní plán sídelního útvaru Řitka schválený dne 16.9.1993 a změněný změnou č.1 až 4, není v elektronické podobě. K nahlédnutí je v tištěné podobě v kanceláři místostarostky.

OBECNÍ ÚŘAD ŘITKA
Na Návsi 54, 252 03 Řitka, tel.: 318 592 289, IČO 00241644


Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Řitka

Zastupitelstvo obce Řitka, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použi § 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnos, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona vydává tuto změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Řitka, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Řitka č. 1 dne 16. 9. 1993, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Řitka ze dne 1. 10. 1993, a změněného změnou č. 1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Řitka č.1 dne 14. 5. 1996, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Řitka č. 1/1996,
změnou č. 2 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Řitka č.1 dne 6. 2. 1997, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Řitka č. 1/1997,
změnou č. 3 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Řitka č.4 dne 11. 9. 1997, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Řitka č.2/1997,
změnou č. 4 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva obce Řitka č. 2 dne 3. 6. 1999, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Řitka č. 2/1999.

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:

 1. 1. Počet druhů funkčních ploch se zmenšuje. Dosavadní plochy čistě obytné a všeobecně obytné jsou sloučeny do ploch obytného území, označené ve výkresech kódem R. Do těchto ploch jsou přeřazeny některé čás dosavadních ploch rekreace, ve skutečnos využívaných k trvalému bydlení. Území rekreace, označené ve výkresech kódem L, je z hlediska územního rozsahu zmenšeno. Do tohoto území jsou začleněny dosavadní plochy rekreace a plochy s možnos transformace rekreace na bydlení. Plochy všeobecného smíšeného území, označené ve výkresech kódem SV, jsou územně redukovány. Nové centrum obce se vymezuje jako samostatná funkční plocha. Sjednocují se některé funkční plochy nezastavitelné. Dosavadní parky, veřejná zeleň (ZP), maloplošná zeleň (ZE), doprovodní a izolační zeleň (ZI) jsou vymezeny jako plochy zeleně (Z), dosavadní plochy orných půd (ZPF–O) a louky a pastviny (LP) jsou sjednoceny do jedné funkční plochy ZPF – pole, louky, pastviny.
 2. 2. Etapizace je řešena ve formě podmíněnos staveb.
 3. 3. Jsou nově definovány hodnoty obce a stanovuje se koncepce jejich ochrany a rozvoje.
 4. 4. Stanovuje se, že podél společné hranice obcí Řitka a Líšnice nesmí dojít ke stavebnímu splynu obou obcí a jsou pro to definovány konkrétní požadavky.
 5. 5. Stanovují se požadavky na vztah nových parcel vůči navazující krajině zejména z důvodů průchodnos územím.
 6. 6. Nově se stanovují základní požadavky na výsadby v plochách zeleně a v plochách zastavitelného území včetně výsadeb uličních stromořadí.
 7. 7. Stanovují se základní požadavky na dimenzování a uspořádání pozemních komunikací, základní ukazatele pro dimenzování zařízení občanského vybavení (mateřská škola, základní škola, tělovýchovné plochy a venkovní rekreační plochy včetně dětských hřišť).
 8. 8. Vymezují se dvě plochy, ve kterých je prověření jejich změn územní studií podmínkou pro rozhodování. Jedná se o lokality Jižní stráně (označená písmenem A) a Ve stružkách (označená písmenem B).
 9. 9. Vymezují se architektonicky nebo urbaniscky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
 10. 10. Vymezují se stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona.
 11. 11. Ode dne účinnos změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Řitka (§ 173 odst. 1 zákona č. 500/2000 Sb., správní řád) se nepoužije obecně závazná vyhláška obce Řitka ze dne 1. 10. 1993 O závazné čás územního plánu sídelního útvaru Řitka a dále obecně závazné vyhlášky Obce Řitka č. 1/1996, č. 1/1997, č.2/1997 a č. 2/1999, jimiž byly vyhlášeny změny č. 1 až 4.

Součás změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Řitka jsou tyto výkresy grafické čás:

a) výkres základního členění území

b) hlavní výkres

 

Odůvodnění

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Širší vztahy v území
Obec Řitka náleží pod správu obce s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou působnos – Černošice.
Krajskou správou je Krajský úřad Středočeského kraje. Sousedními územními celky jsou obce Mníšek pod Brdy, Dobřichovice, Černolice a Líšnice.
Z hlediska dopravní infrastruktury obcí prochází silnice III. třídy č. 11510. Rychlostní silnice R4 v jižní čás obce zasahuje do území minimálně. V jihozápadní čás území je situována regulační stanice vysokotlakého plynovodu, odkud dále vede středotlaký rozvod východním směrem do území obce Líšnice. Přes území obce Řitka prochází paprsek radioreléové trasy. Z hlediska ochrany přírody a krajiny se území Řitky týká ochranná zóna nadregionálního biokoridoru, jehož osa je situována severně od obce.
Širší vztahy v území jsou změnou č. 5 územního plánu sídelního útvaru respektovány.
Územně plánovací dokumentace vydaná krajem
Platnou územně plánovací dokumentací je ÚP VÚC - Pražský region, schválený zastupitelstvem Středočeského kraje dne 18. prosince 2006, usnesením č. 55-15/2006/ZK.
Z územně plánovací dokumentace nevyplývají žádné nové plochy nadmístního významu ani plochy a koridory liniových staveb technické infrastruktury a veřejně prospěšných staveb. Veřejně prospěšná stavba značená D094 doprovodná trasa k rychlostní silnici R4 – Řitka – Báně, procházející v blízkos jižního cípu obce do katastrálního území obce Řitky nezasahuje.
Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Řitka je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, týkající se příslušné čás Středočeského kraje.
Vztah k platné územně plánovací dokumentaci obce Řitka
Územní plán sídelního útvaru Řitka byl schválen zastupitelstvem obce v září 1993. Od té doby byly obecním zastupitelstvem schváleny čtyři změny. Poslední změna č. 4 byla schválena zastupitelstvem obce 3. června 1999. 
V souladu s novelou stavebního zákona, účinnou od 1. července 1998, byla stanovena základní regulace, byly vymezeny současně zastavěné území obce, hranice zastavitelných území a byly provedeny další legislavou požadované úkony.
Pořízení změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Řitka bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Řitka dne 6. června 2002.
Vztah k navazujícím ÚPD okolních obcí
Územně plánovací dokumentace okolních obcí Mníšek pod Brdy, Dobřichovice a Černolice obsahuje v částech přímo sousedících s územím obce Řitka v naprosté většině vymezení funkčního využi nezastavitelného charakteru (lesy, orná půda a podobně) a potenciální střety zde nelze očekávat. Mimoúrovňová křižovatka rychlostní komunikace č. I/4 se silnicí III. třídy č. 1024, týkající se územně až na nepatrné výjimky území města Mníšek pod Brdy, je stabilizovaná.
Územně plánovací dokumentace sousedící obce Líšnice byla pořízena souběžně s územně plánovací dokumentací sídelního útvaru Řitka. Obě obce byly pojaty jako jeden budoucí celek, a proto metoda zpracování a veškeré formální znaky dokumentace byly idencké pro území obou obcí. Obě dokumentace byly schváleny ve shodném termínu – září 1993. Od té doby si však obě dokumentace žijí „vlastními životy“. Územně plánovací dokumentace obce Líšnice byla změnou č. 2 v roce 2003 změněna ve vztahu k území sousedící obce Řitka tak, že došlo k formálnímu zjednodušení vymezení ploch zastavitelného území a v souladu s tehdy platnou právní úpravou byla nově vymezena „základní regulace“. Tím se stalo, že z ploch odjakživa spolu sousedících, se vytrala kompabilita. Z toho důvodu je jednou z podstatných součás změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Řitka tuto otázku, týkající se to oblas Varadova severně od bývalé strakonické silnice, vhodně vyřešit. Toho je docíleno m, že v rozvojových lokalitách ve východní čás území obce, navazujících na rozvojová území Líšnice, bylo upraveno vymezení funkčních ploch tak, aby vzájemné návaznos byly opět možné (to je v současné době poměrně problemacké), ale s m, že nesmí dojít ke stavebnímu splynu obou obcí. Za m účelem je změnou č. 5 stanovena řada omezujících podmínek.
Změna č. 5 jinak nemá vliv ani není ovlivněna územně plánovací dokumentací sousedních obcí.
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů
Zpracování změny č. 5 bylo provedeno podle nového stavebního zákona č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analyckých podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnos, a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Obsah návrhu změny č. 5 odpovídá příloze č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb.
Navržené řešení respektuje limity využi území stanovené zvláštními právními předpisy.
Námitky, nesouhlasy, připomínky dotčených orgánů, správců a provozovatelů sí a připomínky a podněty sousedních obcí a vlastníků pozemků jakož i podněty a náměty ostatních osob k návrhu zadání změny č. 5 byly vyhodnoceny. Po vyhodnocení všech vyjádření byl konečný návrh zadání dohodnut s dotčenými orgány. Toto vyhodnocení je nedílnou součás schváleného zadání.

b) Údaje o splnění zadání
Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Řitka je provedena v rozsahu požadovaném pořizovatelem v zadání.
Zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Řitky bylo zpracováno, projednáno a schváleno před nabym účinnos nového stavebního zákona. Zpracování návrhu změny č. 5 bylo provedeno dle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek.
c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
Zpracovat rozbor udržitelného rozvoje území nebylo zákonným požadavkem vzhledem k tomu, že návrh
zadání změny č. 5 byl schválen přede dnem účinnos nového stavebního zákona.
Navrženým řešením jsou dotčeny zájmy ochrany přírody v minimálním rozsahu, řešení respektuje prvky
územního systému ekologické stability včetně interakčních prvků. Z hlediska zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, neobsahuje změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Řitka skutečnos, pro které tento zákon předepisuje posouzení vlivů na životní prostředí.
d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno.
Pro udržitelný rozvoj území je nutno splnit v řešení změny č. 5 požadavky stanovené ve třech pilířích udržitelného
rozvoje. Jsou jimi:
1. příznivé životní prostředí,
2. hospodářský vývoj,
3. soudržnost společenství obyvatel.
Příznivé životní prostředí
Změnou územního plánu se vytváří možnost příznivějších územně technických podmínek pro kvalitní životní prostředí poskytující maximální pohodu bydlení ve fungujícím organismu obce. Stručně lze konstatovat, že rozsah nově vymezených zastavitelných území je minimální ve srovnání s m, co bylo během uplynulých 14 let vymezeno a skutečně zastavěno.
Hospodářský vývoj
Z hlediska hospodářského vývoje lze stručně konstatovat, že změnou č. 5 nejsou nikterak omezovány, rušeny nebo ztěžovány podmínky pro podnikání, rozvoj cestovního ruchu, rekreace ani pro vznik a rozvoj nových pracovních míst v území.
Soudržnost společenství obyvatel
Řešením změny č. 5 se otevírá cesta k posílení ochrany kulturních a historických hodnot území a jeho identy jako významné složky občanského povědomí. V nových rozvojových lokalitách jsou navrženy takové podmínky využi, jimiž se apriori nevylučují z možnos pořídit si nové bydlení a stát se občanem obce Řitka některé skupiny obyvatel. To je mimo jiné dáno m, že není stanovena minimální výměra pozemku pro stavbu rodinného domu, jako tomu z velké čás bývá tam, kde jsou upřednostňovány fikvní jednostranné zájmy před celistvým pohledem na komplexní problemaku rozvoje obcí a jejich kulvace.
Pro udržitelný rozvoj území jsou navržená řešení změny č. 5 v souladu s požadavky obsaženými ve třech pilířích udržitelného rozvoje.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo provedeno vzhledem k ukončení a schválení zadání změny č. 5 přede dnem účinnos nového stavebního zákona.
e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky, určené k plnění funkce lesa
Zemědělský půdní fond
Vyhodnocení je provedeno podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnos ochrany zemědělského půdního fondu.
K odně ze zemědělského půdního fondu dochází pouze u plochy, která byla v platném územním plánu
zahrnuta do plochy výhled – čistě obytné území. V návrhu změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Řitka je tato plocha součás území „Jižní stráně“, pro které je stanovena podmínka prověření změny využi územní studií.
Kromě lokality „Jižní stráně“ je tato podmínka stanovena i pro lokalitu ve východní čás obce „Ve stružkách“.
Do této lokality jsou zahrnuty pouze plochy, které již byly ze zemědělského půdního fondu dříve odňaty.
Celková plocha záboru je cca 5,1 ha a náleží do kultury orná půda.
Plocha záboru je rozdělena na dvě BPEJ:
BPEJ 4.47.13 o výměře 2,8 ha – třída ochrany V
BPEJ 4.47.12 o výměře 2,3 ha – třída ochrany IV
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu jde o vyně půdy ze ZPF v půdách s třídou ochrany půdy IV a V – půdy s podprůměrnou a nízkou produkční schopnos s omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu a pro zemědělské účely postradatelné. Plocha odně je součás jednoho celku, pro který jak je zmiňováno výše bude zpracována územní studie.
Pozemky určené k plnění funkce lesa
Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou změnou č. 5 dotčeny.
Výkresová část obsahuje:
2a) koordinační výkres
2b) výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Poučení:

Pro změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Řitka vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Ing. Ivana Černá - místostarosta
Pavel Zeman- starosta
 

 

Vyvěšeno: 1. 1. 2001

Zpět