Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zpravodaj 2/2011

V sekci "Zpravodaj" je nové číslo Zpravodaje obce Řitka.

22. 2. 2011 Zobrazit více

Vážení spoluobčané

od ustanovení nového zastupitelstva obce po podzimních volbách 2010 uběhly již tři měsíce a je možné poprvé zhodnotit první zkušenosti a poznatky nejen z činnosti zastupitelstva, ale i nového vedení obce

Vážení spoluobčané

od ustanovení nového zastupitelstva obce po podzimních volbách 2010 uběhly již tři měsíce a je možné poprvé zhodnotit první zkušenosti a poznatky nejen z činnosti zastupitelstva, ale i nového vedení obce. Úvodem je třeba říci, že bilancování nelze označit za příliš veselé. Ukazují se problémy, které zde sice existovaly, ale nebyly příliš publikovány ve vztahu k veřejnosti.

a) Prvním ze závažných problémů obce je zásobování vodou.

Obec Řitka je v současnosti zásobována vodou z hlubinných zdrojů, jejichž kapacita je téměř na maximálních limitech možných dodávek. Důvodem je skutečnost, že došlo k poklesu hladin podzemních vod, což způsobuje vyšší náklady na čerpání a úpravu čerpané vody, nehledě na skutečnost, že kolísání hladiny vody se projevuje i zvyšováním přítomnosti kovů ve vodě z promývaných vrstev podloží, což je z hlediska odběratele zcela nežádoucí. Jediným východiskem z této situace je realizace přivaděče pražské vody z lokality Zbraslav-Baně, a to jak z hlediska dostatečného zásobování kvalitní pitnou vodou současného obyvatelstva obce, tak i obyvatel budoucích, neboť územní plán z roku 1993 ve znění pozdějších doplňků (č. 1-5) počítá s celkovým zvýšením počtu obyvatel obce až na 3.500 osob (výstavba v lokalitách Jižní stráně a ve směru Líšnice-Varadov – lokality jsou již ve vlastnictví developerských společností). Řitka je součástí sdružení VOK pro dostavbu přivaděče vody, jako druhý největší investor, což sebou nese i určitá negativa jako např. značný finanční podíl na přípravných pracích, zde bohužel minulé vedení obce zanechalo dluh ve výši 490 tisíc Kč za rok 2010, o kterém však při předávaní obce neinformovalo (naopak bylo uváděno, že celý podíl Řitky pro rok 2010 je uhrazen), což má určitý negativní dopad i pro rozpočet obce pro rok 2011. Celá akce stavby přivaděče se pohybuje ve finančním vyjádření v hodnotě cca 220 milionů Kč, které by měly být poskytnuty z prostředků Státního fondu životního prostředí. Je jasné, že pokud tato dotace nebude poskytnuta ze strany SFŽP, je zcela mimo finanční možnosti zúčastněných obcí stavbu vodovodního přivaděče uskutečnit (pro příklad roční rozpočet obce Řitka je cca 9 milionů korun).

b) Dalším závažným problémem je skutečný stav počtu obyvatel Řitky oproti stavu počtu občanů zde řádně přihlášených.

Řitka stejně jako všechny obce v okolí velkých měst, trpí obrovským problémem, kterým je vázanost příjmu obce na počet trvale hlášených obyvatel, či firem majících v obci svůj daňový domicil. Naše obec má k dnešnímu dni hlášeno 960 obyvatel, což jak všichni zřejmě vědí, je jen část osob v Řitce skutečně bydlících. Bohužel v rámci nastaveného systému financování obcí, jsou obce příjemcem pouze toho podílu z celkových daňových výnosů, který se týká jen osob trvala hlášených v obci. Což má v konečných důsledcích tato negativa:

- Řitka i nadále zůstává mezi obcemi v kategorii do 1500 obyvatel, tj. obce které mají nejnižší koeficient příjmu z celkové příjmového „balíku peněz“, tyto obce jsou níže hodnoceny v rámci posuzování žádostí o dotace, subvence, či úvěry.

- Každý přihlášený občan je tedy pro obec finančním přínosem a naopak, neboť osoby zde bydlící, nicméně trvale hlášené jinde a platící daně ve svém bydlišti, de facto nepřispívají na služby, které zde využívají, jenž jsou pro takto malé obce nesmírně finančně zatěžující (osvětlení, úklid komunikací, zimní údržba, náklady na svoz odpadu, apod.)

- Za této situace, se pak samozřejmě nedostává finančních prostředků na rozvoj obce a de facto se jedná jen o udržování status quo. Způsob řešení tohoto stavu ze strany minulého vedení obce, tj. téměř vše přenést na developery, není sice pro obce naší velikosti řešením neobvyklým, nicméně v důsledku realitní krize se ukazují limity tohoto nesystémového řešení, kdy Řitka nemůže očekávat v nejbližším období (minimálně rok 2011) z těchto zdrojů žádné finanční prostředky.

- Bohužel v této situaci nemá obec jiné nástroje a prostředky, než apelovat na ty občany, kteří zde nejsou hlášeni k trvalému pobytu, aby se přihlásili, či alespoň někteří jejich rodinní příslušníci (domy ve kterých žijí 4 lidé a ani jeden zde není hlášen, nejsou bohužel výjimkou).

c) Technický stav mateřské školky

Mateřská škola v Řitce je dlouhodobě ve špatném technickém stavu, přičemž je stále vysoká poptávka po zvýšení kapacity míst v mateřské školce. Bohužel obec Řitka, ze stávajících dotačních titulů pro její rozšíření nemůže využít žádný, neboť ty, které by to umožňovaly (pokud by dotace vůbec byla udělena) předpokládají vysokou míru finanční spoluúčasti obce, což za daného stavu veřejných financí obce a dluhové službě (cca 1 milion Kč ročně) by byl finanční hazard. Z tohoto důvodu obec přistoupila k řešení, které odstraní nejpalčivější technické problémy, a to je v první řadě rekonstrukce střechy mateřské školy. Byla podána žádost do programu FROM Středočeského kraje o finanční pomoc, nicméně šance na získání těchto prostředků není velká. V případě, že by obec prostředky z FROM nezískala, pokusí se využít ještě jiný dotační titul, event. provede opravu střechy z vlastního rozpočtu, za využití komerčního úvěru.

Co se týče ostatních problémů, jakými jsou špatný stav komunikací obce a krajských silnic III. třídy procházejících obcí, dopravní obslužnost obce a dalších, těmi se budu podrobněji zabývat v dalších vydáních Zpravodaje. Nicméně i tak bych Vás chtěl ujistit, že i o těchto záležitostech probíhají jednání a pracuje se na jejich řešení. Většina věcí bohužel nejde změnit ze dne na den ani mávnutím kouzelného proutku. Věřím však, že naše vynaložené úsilí v dohledné době přinese i viditelná pozitiva, která by měla zjednodušit a zpříjemnit život a bydlení na Řitce.

Kamil Abbid


21. 2. 2011 Zobrazit méně

Zpravodaj 1/2011

V sekci "Zpravodaj" je uveřejněn Zpravodaj Obce Řitka č.1/2011

27. 1. 2011 Zobrazit více

Oprava

Omlouvám se za vložení nesprávných údajů o konání ustavujícího zasedání

5. 12. 2010 Zobrazit více

Ustavující zasedání

11.11.2010 proběhlo první zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce.

2. 12. 2010 Zobrazit více

Stránka