Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Rozpočet na rok 2011

Výdaje I. část

 

Návrh rozpočtu 2010 Výdaje [tis. Kč]
Komunální odpady    
37215169 likvidace odpadu -nebezpečný odpad 30
37225169 likvidace odpadu -komunální 630
37235169 likvidace odpadu - tříděný odpad 320
Celkem 980
Silnice    
22125171 opravy silnic 200
22215193 Zákl.doprav.obslužnost - dopravné p.UHER 200
  400
Základní školy    
31135321 Neinvestiční náklady ZŠ -žáci z obce Řitka 550
     
Celkem 550
MŠ - dotace    
31115331 MŠ - provozní náklady 1000
     
Celkem 1 000,00
Knihovna    
     
33145021 Odměna knihovníka 5
33145136 Knihy, předplatné 10
33145021 odměna kronikáře 10
Celkem 25
Veřejné osvětlení    
36315121 Výstavba VO 250
36315154 Elektrická energie - veřejné osvětlení 150
36315171 opravy  VO 50
Celkem 450
Ostatní    
     
23105169 vodárna-služby  - dodavatelé 150
23106121 proj.práce- přivaděč Baně-Mníšek pod Brdy 490
23105171 vodárna-opravy vodárenských zařízení 200
23215169 ČOV služby 50
23216122 čerpadlo ČOV 50
23215171 opravy ČOV 100
33495169 zpravodaj- tisk 40
37455169 výzdoba obce zeleň 10
33195169 kultruní akce 25
Celkem 1 115,00

 

 

Výdaje II. část

 

61125023 Platy uvolněného starosty a členů OZ 1050
61715011 Platy zaměstnanců OÚ 510
61715021 dohody o provedení práce 25
61715024 odchodné 80
61715031 Sociální pojištění 410
61715032 Zdravotní pojištění 240
61715038 pojištění zaměstnanci 2
61715134 pracovní oděvy 5
61715136 Předplatné časopisy, knihy 15
61715137 drobný hm. Majetek 61,5
61715139 Materiál 80
61715151 voda OÚ 4
61715154 Elektrická energie 197
61715156 Pohonné hmoty 10
61715161 Poštovné 35
61715162 Telefonní poplatky 40
61715163 bankovní poplatky 17
61715166 Právnické služby, konzultační 40
61715167 Školení 10
61715169 Služby 250
61715171 Opravy, údržba zařízení OÚ 20,5
61715172 Programy 40
61715173 cestovné 6
61715175 Pohoštění,vánoční balíčky,senioři 16
61715229 příspěvky svazu měst a obcí 4
61715321 přestupková komise-Mníšek  pod Brdy 11
61715329 příspěvek mníšeckému regionu 38,9
61715362 platby daní a poplatků 1
61715492 dary obyvatelstvu -gratulace,přísp. ZTP/P 20
63105141 úroky z úvěru 230
     
Celkem 3468,9
Jiné výdaje    
8124 Splátka úvěru 1029
     
Celkem výdaje 9017,9

 

Příjmy

 

Daně a poplatky    
1111 Daň ze závislé činnosti 1379,3
1112 Daň z příjmu fyzických osob 722,9
1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů 110
1121 Daň z příjmu práv.osob 1320
1361 Správní poplatky -automaty 180
1341 Poplatek za psy 34
1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 2
1511 Daň z nemovitosti 494
1211 DPH 2900
1351 odvod výtěžku z VHA- automaty 30
1347 místní poplatekv VHA - automaty 130
     
Celkem 7 302,20
Dotace    
4112 Dotace-MŠ + státní správa 298,2
4121 dotace neinv.náklady MŠ 80
  378,2
Poplatky    
1337 poplatky za likvidaci komunálních odpadů 490
37222111 odpady -kontejnery 80
37232111 příspěvky  EKO-KOM 260
Celkem 830
Ostatní příjmy    
61712111 Kopírování, popl.za traktor, pohledy 12
     
61712131 pronájem pozemků obce 39
61712132 Pronájem vodojemu, vodárny 367
61712141 Úroky 2
33492111 Zpravodaj, inzerce 12
61713122 Příspěvky na posílení vodojemu 60
61712324 Přijaté neinvestiční dary 4
Celkem 496
     
8115 ZTK na účtech 11,5
Celkem 11,5
Celkem příjmy 9 017,90

 

Vyvěšeno: 1. 1. 2011

Datum sejmutí: 31. 12. 2011

Zpět